Ezgi  ÇAVDAR

Ezgi ÇAVDAR

İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 49
e-posta (isvemeslek.dairebsk@iskur.gov.tr)

Bağlı Birimler :

İş Arayan Danışmanlığı Hizmetleri Koordinatörlüğü 0 312 216 35 91
İşveren Danışmanlığı Hizmetleri Koordinatörlüğü  0 312 216 36 02
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0 312 216 36 26


İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığının Görevleri
a) İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumluluklarının Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Meslek Standardı çerçevesinde yürütülmesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde sağlayarak, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,
b) Kuruma kayıtlı iş arayanlarla bireysel/grup iş ve meslek danışmanlığı görüşmeleri yaparak, danışan hakkında toplanan bilgilerin değerlendirilmesini, danışanın uygun kurs/iş/eğitim ile eşleştirilmesini ve izlenmesini sağlamak,
c) İş arayanlara, iş arama becerilerini artırıcı bilgiler ve/veya iş arama becerileri eğitimi verilmesini sağlamak,
ç) İşyeri ziyaretleri ile işverenin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyaçlarının tespit edilmesini, işyerlerinin kurum kayıtlarına alınmasını, firmanın işe alım yöntemlerinin tespit edilmesini, personel seçimi ön elemesinin yapılmasını, kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlayarak işveren danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak,
d) Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve işitsel olarak hazırlamak, hazırlatmak; bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmasını sağlamak,
e) Eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik meslek danışmanlığı faaliyetlerini yürütmek,
f) Danışmanlık hizmetlerinin hedef kitleye tanıtımı ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
g) İş ve mesleklerin, analizlerini yapmak/yaptırmak, standart tanım ve görevlerini çıkarmak, Uluslararası Meslek Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırmak ve kodlamasını yapmak; iş ve meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne eklemek, sözlüğü yayınlamak ve güncelliğini sağlamak,
ğ) Kurum tarafından hayat boyu öğrenme ve rehberlik anlayışı çerçevesinde yürütülen Avrupa Rehberlik Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmet İlkeleri
a) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz,
b) Kişiler ve kurumlar hakkında edinilen bilgi ve belgeler hizmet amacı dışında başka kişi ve kurumlara verilemez ve kullanılamaz,
c) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde, işbirliği esaslarına uygun davranılır,
ç) Kurum hizmetlerinin gerekleri ile Ulusal Meslek Standardında belirlenen tutum ve davranışlar çerçevesinde danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır,
d) İş ve Meslek Danışmanı, görevi ile ilgili olarak kişi, kurum ve kuruluşlardan doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlayamaz.