Engin AKYOL

Engin AKYOL

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

+90 (312) 216 39 53
e-posta 

Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) İnşaat ve Emlak  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 33
b) Satınalma Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 52
c) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 36 82
ç) Ulaştırma Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 16
d) Evrak Arşiv ve İletişim Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 30 22
e) İdari ve Sosyal Hizmetler  Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 19
f) Koruyucu Güvenlik ve Sivil Savunma Hizmetleri Birimi  +90 (312) 216 30 45
g) Sağlık Hizmetleri Birimi  +90 (312) 216 38 82


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görevleri
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma, lojman, tabldot, sosyal tesisler, misafirhane, kreş ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
b) Genel evrak, arşiv, basım, iletişim, haberleşme, yazışma (haberleşme ve konu kodları) ve dosyalama usulleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile e- imza faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek ve yürütmek,
c) Kurumumuz Merkez Birimleri taşınırlarının satın alınmasını müteakip ambar giriş- çıkışlarını yapmak, Kurumun demirbaş, kırtasiye, mefruşat, tesisat ve hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konudaki talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
ç) Kurumun taşınmazlarına ilişkin yapım, bakım, kamulaştırma, tapu, vergi, sigorta işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
d) Kurumun Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
e) Seferberlik ve savaş halinde insan gücü özel planlamasına yönelik araştırma ve diğer çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
f) Kurum personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,
g) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.