Oğuzhan KÜPELİ

Oğuzhan KÜPELİ

Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı V.

+90 (312) 216 39 27
e-posta 

Bağlı Birimler:

Birim Adı  
a) Uzman Grubu 1  +90 (312) 216 35 70
b) Uzman Grubu 2  +90 (312) 216 35 51
c) Uzman Grubu 3 +90 (312) 216 35 63
d) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 34 96


Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı Görevleri

a) Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına, Ulusal Programa ve İlerleme Raporlarına ait gelişmeleri izlemek ve Kurum birimleriyle koordinasyon içinde gerekli katkıyı sağlamak,

b) Avrupa İstihdam Stratejisine dâhil olma çalışmalarını yürütmek,

c) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak, Avrupa Birliği Mali Yardım Araçlarına ilişkin programlama faaliyetlerini ve süreçlerini takip etmek ve yürütmek, bu kapsamdaki projeleri/operasyonları hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ç) Uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak ve yürütmek, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Kurumumuzun yürütücü/iştirakçi/ortak olduğu dış kaynaklı projelerin uygunluğunu onaylamak,

e) Uluslararası toplantı, komisyon çalışması, seminer, eğitim, sempozyum ve konferans gibi yurtdışı etkinliklerine Kurum temsilcisi/temsilcilerinin katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

f) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak,

g) Kurumun görev alanı ile ilgili konularda, ülkelerle işbirliği protokolleri hazırlamak, uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ülkelerle işbirliği programlarını koordine etmek ve gerekli iletişimi sağlamak,

h) Kurum faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetlerle ilgili protokol işlerini yürütmek ve gerekli ön hazırlıkları yapmak,

i) Üye olunan uluslararası kuruluşlara üyelik aidatlarının ve katkı paylarının zamanında ödenmesini sağlamak,

j) Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçeye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,

k) Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak,

l) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.