Cihat DEMİRALP

Cihat DEMİRALP

İç Denetim Başkanı

+90 (312) 216 39 24
e-posta 


İç Denetim Başkanlığının Görevleri;

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek,
b) Genel Müdürlük kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini ve Genel Müdürlüğün yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak,
d) Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
e) Genel Müdürlüğün iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek,
f) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya Başkanlığa intikal eden soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri üst yöneticinin bilgisine sunmak,
g) Raporların, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve çalışma kâğıtları ile birlikte birer örneklerini Başkanlıkta muhafaza etmek,
ğ) İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, bu amaçla bir takip sistemi oluşturmak,
h) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak,
ı) İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,
i) Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
j) İç Denetim Yönergesini ve işlem süreçlerini kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,
k) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmektir.