7.07.2023 16:57:50

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Sonuçlara İlişkin Duyuru

Kurumumuz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 125 Sözleşmeli Büro Personel alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Kariyer Kapısı üzerinden başvuran ve ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS (B) grubu puan sıralaması ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenen ön değerlendirme sonuçları, 15.06.2023 tarihinde açıklanmıştır.


Ön değerlendirme sonuçlarına adaylar tarafından yapılan itirazlar ayrıntılı olarak incelenerek nihai sonuçlar belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanmıştır. Sonuçlara ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların
aşağıda istenilen belgeleri 10.07.2023-24.07.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 24.07.2023  Pazartesi günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.


Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan süresi içinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle göreve başlamayan ve nihai sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama sırası gelen adaylar için duyuru yapılacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 İSTENİLEN BELGELER: 

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)

1. Başvuru Dilekçesi

2. KPSS sonuç belgesi

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan)

7. Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır )

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Raporu (Psikiyatri bölümünden)

 
NOT: Adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.