Etik Komisyonu

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU

 

Adı Soyadı
Görevi
Unvanı
Teleon
e-Posta
Ufuk ŞEREFLİ Başkan Daire Başkanı (312) 216 39 14 ufuk.serefli@iskur.gov.tr
Cihat DEMİRALP Üye Daire Başkanı (312) 216 32 67 cihat.demiralp@iskur.gov.tr
Gül BÜKER Üye Hukuk Müşaviri V. (312) 216 38 71 gul.katircioglu@iskur.gov.tr


ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ:

 • Etik Kültürünü geliştirme,
 • Etik sorunlarla ilgili personele rehberlik etme,
 • Etik uygulamalarını değerlendirme,
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışma.

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ:

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ:

 1. Kamu hizmeti bilinci
 2. Halka hizmet bilinci
 3. Hizmet standartlarına uyma, vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı
 4. Amaç ve misyona bağlılık
 5. Dürüstlük ve tarafsızlık
 6. Saygınlık ve güven
 7. Yetkili makamlara bildirim
 8. Çıkar çatışmasından kaçınma
 9. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 10. Savurganlıktan kaçınma
 11. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 12. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 13. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 14. Mal bildiriminde bulunma
 15. Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiası ile başvuru hakkı

 

ETİK MEVZUATI:

 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)
 • 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı
 • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)
 • Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008/1)
 • 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008/2)
  Etik mevzuatına buradan erişebilirsiniz

 

ETİK İLE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT:

Kanunlar:

 • T.C. Anayasasının İlgili Hükümleri
 • 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

 

Yönetmelikler:

 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

 

Genelge ve İlke Kararları:

 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu''na İlişkin Başbakanlık Genelgesi (2004/27)
 • Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması hakkında Başbakanlık genelgesi (2005/16)
 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Kurul Genelgesi (2011/1)
 • Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi hakkında Başbakanlık Genelgesi (2009/19)
  Genelge ve ilke kararlarına buradan erişebilirsiniz


ULUSLARARASI ANLAŞMA VE KARARLAR
:

 • 24 Mart 2001 – İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.
 • 17 Nisan 2003 - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi 4852 sayılı Kanunla onaylandı.
 • 10 Aralık 2003 - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.,
 • 14 Ocak 2004 - Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi 5065 sayılı Kanunla onaylandı.
 • 1 Şubat 2000 - OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.