5.08.2022 16:56:13

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Sonuçlara İlişkin Duyuru

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Kariyer Kapısı üzerinden online olarak başvuran ve ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS (B) grubu puan sıralaması ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenen ön değerlendirme sonuçları, 22.07.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Ön değerlendirme sonuçlarına adaylar tarafından yapılan itirazlar ayrıntılı olarak incelenerek nihai sonuçlar belirlenmiş olup Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanmıştır. Sonuçlara ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 05.08.2022-19.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19.08.2022  cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan süresi içinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle göreve başlamayan ve nihai sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylar için duyuru yapılacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

(Dokümanların sorunsuz açılabilmesi için İnternet Explorer tarayıcı kullanmanız önerilmektedir.)

 İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi,

2. KPSS Sonuç Belgesi,

3. Diploma aslı veya (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5. Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Kapısı "www.turkiye.gov.tr" adresinden alınan.)

7. Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan ancak askerde olan veya asker sayılan adayların, son başvuru tarihine kadar, aşağıda istenilen belgeler ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına engel başka bir husus bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin ardından, terhis belgeleri ile birlikte süresi içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik görevini yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir. (Askerde bulunanların Dolduracakları Dilekçe.)

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun.)

9. Mal Bildirimi Formu (Tek kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır.)

10. Sağlık Kurulu Raporu: Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneleri tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu,

(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık kurulu raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

11. Koruma ve Güvenlik Personeli için; silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının (noter, belgeyi veren kurum ya da Kurumumuz tarafından) onaylı sureti.

12. Aşçı pozisyonunu asil kazanan adaylar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir.)

NOT: Adayların yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Doldurma Talimatı.