İş Kaybı Tazminatı

İş Kaybı Tazminatını Tanımı 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında, gelir ve sosyal güvenliklerinin devamlılığı sağlamak için belirli bir süre ilave olarak ödenen tazminatı ifade etmektedir.

İş Kaybı Tazminatından Yararlanma Koşulları

 

 • Özelleştirme nedeniyle işsiz kalmak,
 • Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşta hizmet akdi kesintisiz en az 550 gün devam etmek,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunmak,

 

İş Kaybı Tazminatına Başvuru 

Özelleştirme nedeniyle işine son verilenlerin iş kaybı tazminatına hak kazanabilmesi için, hizmet akitlerinin sona erdiği tarihi izleyen günden başlayarak 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine şahsen veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuruda bulunması gerekir. Yasal başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, bu süre resmi tatili izleyen ilk işgünü son bulur. Yaşlılık aylığına hak kazananlar için 30 günlük başvuru süresi aranmaz. 

İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçer. 

İş Kaybı Tazminatının Süresi

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda çalışırken hizmet akitleri sona erenlerden, hizmet akdi aynı işveren ile kesintisiz en az;

 

 • 550 gün devam edenlere 90 gün,
 • 1100 gün devam edenlere 120 gün,
 • 1650 gün devam edenlere 180 gün,
 • 2200 gün devam edenlere 240 gün,

 

iş kaybı tazminatı ödenmektedir.

İş Kaybı Tazminatının Miktarı

İş kaybı tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır. Engelli personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. Derece) günlük net asgari ücretin dört katı ödenir.

İş Kaybı Tazminatının Ödenmesi

İş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın sonunda yapılmaktadır. İlgililere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Ödeneğine Birlikte Hak Kazanılması

İş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı için yapılan başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği başvurusu yerine de geçer. 

Sunulan Hizmetler

 

 • İş kaybı tazminatı ödenmesi,
 • Yeni bir iş bulma,
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,
 • Sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin hak sahipleri adına ilgili kurumlara yatırılması.

 

Ödenen Primler Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İş kaybı tazminatı alanlar için genel sağlık sigortası primleri ve emeklilik primleri yatırılmaktadır. Ancak, ilgililer iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi değildir. 

İş Kaybı Tazminatının Kesildiği Haller 

İş kaybı tazminatı almakta olan kişilerin; yaşlılık aylığı almaya başlaması, işe girmesi veya vefat etmesi hallerinde olayın vuku bulduğu tarih itibariyle tazminatları kesilir ve tekrar başlatılmaz. 
Ayrıca, askere gidenlerin tazminatları askerlik nedeniyle durdurulur ancak, askerlik terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurmaları halinde, terhis tarihi itibariyle ödemeleri yeniden başlatılır.