Nakdi Ücret Desteği (OHAL)

Tanımı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde, depremin ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 21/2/2023 tarihli ve 125 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 4 üncü maddesi kapsamında yapılacak ödemedir.


Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanacak Kişiler

Olağanüstü hal ilan edilen illerde,

 • 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler,
 • 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işvereni tarafından 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında iş akdi fesih tarihinde son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayan işçiler,


herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar her halükarda olağanüstü hal süresini geçmemek üzere kapsam dâhilindedir.


Nakdi Ücret Desteğine Hak Kazanma Koşulları

 • İşveren tarafından yapılan kısa çalışma başvurusu kapsamında kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar bakımından;
 • 6/2/2023 tarihi itibariyle 4447 sayılı Kanun kapsamında iş sözleşmesinin bulunduğu işvereni tarafından yapılan bölgesel kriz kapsamındaki kısa çalışma başvuru ekinde yer alan kısa çalışma uygulanacak işçi listesinde yer almak,
 • Kısa çalışma başlama tarihi itibariyle 120 gün hizmet akdine tabi olma ve/veya son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir kısa çalışma ödeneği hak sahipliği oluşmamak,
 • Kısa çalışma başlama tarihi itibariyle yeni bir hak sahipliği oluşmamakla birlikte daha önceden başlatılabilecek durumunda olan bir hak sahipliği varsa söz konusu hak sahipliği süresini tamamlamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

koşullarını birlikte taşımaları halinde ilgililer kısa çalışma bitiş tarihini aşmamak kaydıyla OHAL süresi kadar kısa çalışma uygulanan süreler için nakdi ücret desteğine hak kazanır.

 • İşsizlik ödeneğine hak kazanamayanlar bakımından;
 • 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi kapsamında depremin etkilerinden kaynaklı iş yerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen (SGK Fesih kodu olarak 17-İşyerinin Kapanması) ve aynı Kanun kapsamında iş akdi fesih tarihinde son 120 gün hizmet akdine tabi olma ve/veya son 3 yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartını taşımadığı için yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmamak,
 • Başvuruya konu fesih tarihi itibariyle yeni bir hak sahipliği oluşmamakla birlikte daha önceden başlatılabilecek durumunda olan bir hak sahipliği varsa söz konusu hak sahipliği süresini tamamlamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,
 • İşsiz olmak,


koşullarını birlikte taşımaları halinde ilgililer OHAL süresince işsiz kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanır.


Nakdi Ücret Desteği Yararlanma Süresi

Nakdi ücret desteğinin süresi, kısa çalışma kapsamında olanlar için OHAL süresini aşmamak kaydıyla kısa çalışma başlama - bitiş tarihleri arasında işveren tarafından kısa çalışma kapsamında bildirilen haftalık çalıştırılamayacak saat bilgisi dikkate alınarak hesaplanır. İşsizlik ödeneği kapsamında olanlar için ise, OHAL süresi dikkate alınmak kaydıyla fesih tarihinden itibaren işsiz olarak geçen süreleri kapsar. 


Nakdi Ücret Desteği Başvuruları

Kısa çalışma kapsamında olanlar için;

 • OHAL ilan edilen illerdeki sigortalılar için kişilerin 6/2/2023 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunan işvereni tarafından bölgesel kriz kapsamında kısa çalışma talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu başvurular nakdi ücret desteği ödeme başvurusu yerine geçer.
 • Kısa çalışma başvurusu sırasında Kuruma bildirilecek Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesinde yer alan işçilerden yeni bir sahipliğine hak kazanamayan işçilerin işlemleri ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.


İşsizlik sigortası kapsamında olanlar için;

 • OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihini ve sonrasında OHAL süresini geçmemek üzere iş akdi feshedilen sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği için yapmış oldukları başvurular aynı zamanda Nakdi Ücret desteği başvurusu yerine geçer. Nakdi Ücret Desteğine ilişkin işlemler için ilgililerin ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilir.


Nakdi Ücret Desteği Ödeme Miktarı Ve Süreleri İle Genel Sağlık Sigortası Primleri

Nakdi ücret desteğini hak eden her bir kişi için yapılacak ödeme miktarı; 133,44 Türk Lirası olarak belirlenen bir günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu elde edilen tutara tekabül eder.

Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Ödemeler, ilgililerin işverenleri tarafından bildirilen; IBAN/ PTT şube gibi ödeme kanalları aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Nakdi ücret desteği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Nakdi ücret desteği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Nakdi ücret desteği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Nakdi ücret desteğinden yararlananların, destekten yararlandıkları süre boyunca genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.