Av. Hilal YILMAZ TAŞTAN

Av. Hilal YILMAZ TAŞTAN

1. Hukuk Müşaviri V.

                                                                                                           +90 (312) 216 39 59
                                                                                                                     e-posta 


Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 38 42

 


Hukuk Müşavirliğinin Görevleri

15/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 623 üncü maddesi uyarınca ;

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

Buna göre;

a) İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

c) İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.

ç) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

d) İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak, şeklinde düzenlenmiştir.