Ufuk ŞEREFLİ

Ufuk ŞEREFLİ

Personel Dairesi Başkanı 

+90 (312) 216 39 14
e-posta 

Bağlı Birimler :

Birim Adı  
a) Atama ve Planlama Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 39 13
b) Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 32 04
c) Eğitim Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 30 89
d) Tahakkuk Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 20
e) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 30 86
f) İşçi Personel Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 37 19
g) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü +90 (312) 216 31 36


Personel Dairesi Başkanlığının Görevleri
(1) Personel Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak,
b) Sözleşmeli personel alımları için gerekli izin, alım ilanı, yerleştirme ve atama işlemlerini yapmak,
c) Açıktan atama (KPSS A ve B grubu atamaları, açıktan yeniden atama, 3713 sayılı kanuna göre atama, 2828 sayılı Kanuna göre atama, engelli personel ataması), kurum içi atama (hizmet gereği, mahkeme kararı sonucu, soruşturma, sınav, istek, eş durumu vs.) ve özelleştirme nedeniyle atama işlemlerini yapmak,
ç) Başka kurum ve kuruluşlara naklen atanan Kurum personeline muvafakat verilmesi, kurumumuza naklen atanacaklar için muvafakat istenmesi işlemlerini yapmak,
d) Vekâlet, istifa ve görevlendirme işlemlerini yapmak,
e) Atamalar nedeniyle mahkemeye başvuran personelle ilgili görüş bildirmek ve görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapmak,
f) Kadro işlemleri (iptal-ihdas, tenkis-tahsis), kadro istatistikleri ile ilgili veri girişleri ve raporlama işlemleri, derece ve kademe ilerlemesi işlemlerini yapmak,
g) Kurum merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin emeklilik, ölüm, hizmet birleştirmesi, borçlanma işlemleri, tahsil değişikliği ve sigortalı hizmeti olan personelin intibak işlemlerini yapmak,
ğ) Aday memurların asalet tasdik ve askerlik tehir işlemleri ile askerlik ve doğum nedeniyle ücretsiz izine ayrılan personelin ayrılış ve göreve başlamayla ilgili işlemleri yapmak,
h) Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin disiplin ve pasaportla ilgili işlemlerini yürütmek,
ı) Kurumdan emekli olanların emekli ikramiyeleri ile makam, görev ve temsil tazminatı alanların işlemlerini yürütmek,
i) Kurum personelinin sendika, ders görevi, spor, refakat ve aylıksız izinlerle ilgili
işlemlerini yürütmek, merkez teşkilatında çalışan personelin, mazeret ve hastalık izni ile
ilgili işlemlerini yürütmek,
j) Her personel için tutulması zorunlu olan özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek, yeni göreve başlayanlar ile naklen gelen personele özlük dosyası açılması, naklen gelenlerin önceki hizmetlerini sisteme girilmesi ve Kurumdan naklen ayrılan personelin özlük dosyasının ilgili kuruma gönderilmesini sağlamak,
k) Mal bildirimlerinin kontrolünü ve karşılaştırmasını yaparak muhafaza etmek,
l) Merkez teşkilatında çalışan personelin başarı ve üstün başarı belgeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,
m) Kurum kimlik kartı işlemlerini yapmak,
n) Kurumun eğitim ihtiyacını belirlemek,
o) Hizmetiçi eğitim plânlamasını bir önceki yılın değerlendirme sonuçlarına göre yapmak, Kurumun yıllık eğitim planını hazırlamak ve Eğitim Kuruluna sunmak,
ö) Hizmetiçi eğitime katılacak program yöneticisi, eğitici ve katılımcılar ile diğer personeli belirlemek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
p) Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla test, anket, değerlendirme formu gibi değerlendirme araçları geliştirip uygulamak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
r) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yılsonu itibariyle raporunu hazırlamak, Eğitim Kurulunda görüşülmesini sağlamak,
s) Beceri Eğitimi ve yüksekokul öğrencilerinin staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yapmak,
ş) Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personellerin seçimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
t) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
u) Eğitimle ilgili toplantı, seminer vb. etkinliklere katılmak,
ü) Eğitim bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hazırlamak, ilgili birimlere bildirmek,
v) Eğitim çalışmalarında kullanılan araç-gereç ve materyalin temini, bakımı ve dağıtımına yönelik çalışmaları yürütmek,
y) Merkez teşkilatında çalışan personelin maaş, fazla mesai, doğum-ölüm yardımı ödeneği, tasarruf teşvik ödemeleri ve SGK kesenekleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
z) Aylık ve diğer ödemelerden yapılması gereken icra, vergi, SGK kesintileri, diğer kamu kuruluşlarının uyarılarına göre yapılması gerekli kesinti işlemlerini yürütmek,
aa) Merkez teşkilatı dışındaki birimlerde aylık, ücret diğer yasal ödemeler ile ilgili yazışmaları yapmak,
bb) Harcama birimlerinin özlük haklarına (maaş, fazla çalışma) ilişkin ödemelerle ilgili talep edilmesi halinde gerçekleştirme görevini ifa etmek,
cc) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevlerle mevzuatta öngörülen benzeri nitelikteki görevleri yapmak