Yurtdışı İşe Yerleştirme

Yurtdışı İşe Yerleştirme

İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Kapsamında Hangi Faaliyetleri Yürütmektedir?

Yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamında İŞKUR;

• Yurtdışındaki işlere işçi ve işçilere iş bulunması,
• İşverenlerle işçiler arasında yapılacak olan hizmet akitlerinin onaylanması,
• Yurtdışına gidecek işçilerin işlemlerinin yapılması

Süreçlerini yürütmektedir.

Yurtdışına İşçi Götürmek İsteyen Tüm İşverenler Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Kapsamında mıdır?

Yurtdışına işçi götürmek isteyen tüm işverenler yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamındadır. Türkiye’den işçi götürerek yabancı bir ülkede  çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, İŞKUR ve İŞKUR tarafından akredite edilmiş Özel İstihdam Büroları yetkilidir. 

Yurtdışına İşçi Götürmek İsteyen İşverenler İşlemlerini Yaptırmak İçin Nereye Başvurmalıdır?

Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerince yerine getirilir. İşlem yaptırmak üzere başvuran her firma için Kurumumuzda bir dosya açılmaktadır.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Kapsamında Firmalardan İbraz Etmesi İstenilen Belgeler Nelerdir?

Yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;

• Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin yetkili birim tarafından onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,
• Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki yetkili birimden ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten yetkili birimden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,
• Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,
• Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekâletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği,
• Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi,

Kurumun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir.

Yabancı Bir Ülkeye İşçi Götürmek İsteyen Firmalar İşgücü İstemleri İçin İlan Verebilirler mi?

Yabancı bir ülkeye işçi götürmek isteyen firmaların işgücü istemleri için Türkiye’de ilana çıkabilmeleri izne tabidir. Gerekli belgeleri ve yayımlanacak ilan metnini ibraz etmiş olma koşuluyla bu firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerince izin verilir.

Özel İstihdam Büroları Yurtdışı İşler İçin Aracılık Faaliyetinde Bulunabilir mi?

İŞKUR tarafından akredite edilmiş Özel İstihdam Büroları yurtdışı işler için aracılık faaliyetinde bulunmaya yetkilidir. 

Özel istihdam Bürolarının Yurtdışındaki İşler İçin İlan Yayımlayabilir mi?

Özel istihdam bürolarının yurtdışındaki işler için ilan yayımlayabilir. Özel istihdam bürolarının yurtdışındaki işler için yayımlayacağı ilanlar izne tabi değildir.

Yurtdışına İşçi Götürmek İsteyen İşverenlerle İşçiler Arasında Sözleşme Yapma Zorunluluğu Var mıdır?

Yurtdışına işçi götürmek isteyen işverenlerle, İŞKUR ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçiler arasında Kurumca hazırlanan “yurtdışı hizmet sözleşmesi”nin imzalanması ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerine onaylattırılması zorunludur.

Yurtdışı Hizmet Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenir?

Yurtdışı Hizmet Sözleşmeleri İŞKUR tarafından hazırlanmış ve web sitesinde yararlanıcıların hizmetine sunulmuştur.  (http://www.iskur.gov.tr/isveren/yurtdisi-istihdam/)

Hizmet sözleşmeleri işçi, işveren veya vekili tarafından imza edilir. İki dilde imzalanması gereken sözleşmelerde Türkçe ve yabancı dil karşılıkları bulunmaktadır.

Hizmet akitleri işçi, işveren veya vekili tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlükleri yetkililerinin huzurunda imzalanabileceği gibi, işçi ve işveren tarafından Kurum dışında imzalanmış olarak işveren veya vekilince getirilmesi suretiyle de imza edilerek onaylanabilir.

Hizmet Sözleşmeleri Kaç Nüsha Düzenlenir ve Taraflara Bildirim Nasıl Yapılır?

Yurtdışı Hizmet Sözleşmeleri üç nüsha olarak düzenlenir.

Onay işlemi tamamlanan sözleşme taraflarca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde/Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde imzalanmış ise bir nüshası işveren veya vekiline bir nüshası işçiye verilir, diğer bir nüshası ise Kurumda kalır. İşçi ve işveren tarafından il/şube müdürlüğü dışında imzalanmış olarak getirilen sözleşmeler ise “İşçi ve işverence hariçte imzalanmıştır.” şerhi ile onaylanmasına müteakip bir nüshası işveren veya vekiline verilir, bir nüshası işçinin sözleşmede belirtilen yazışma adresine il/şube müdürlüğünce taahhütlü olarak postalanır, diğer bir nüshası ise Kurumda kalır.

Her Ülke İçin İmza Edilen Yurtdışı Hizmet Sözleşmesi Aynı Mıdır?

Yurtdışı hizmet sözleşmeleri genel olarak tek tip olmakla birlikte özel anlaşmalar çerçevesinde bazı ülkeler için farklılık göstermektedir. (Örnek: İsrail, Libya, Katar, Almanya)

İstisna Akdi Nedir?

Her iki ülkenin ekonomik işbirliğini teminat altına almak, Türk firmalarına Alman pazarına giriş olanağı sağlamak, işgücü piyasasının ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle, Türk işgücüne istihdam olanağı yaratmak amacıyla; Hükümetimiz ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” 18 Kasım 1991 günü imzalanmış ve imzalandığı tarihten yürürlüğe girmek üzere 20.12.1991 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmış sözleşmedir.

İstisna Akdi Hangi Kapsamda Yürütülmektedir?

Türkiye de yerleşik bir firma ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yerleşik bir firma arasında, istisna  akdine dayanarak, geçici bir iş için gönderilen, Türk işçilerine ilişkin İstisna akdi işlemleri, 18 Kasım 1991 tarihinde imzalanan, “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” ve anlaşmanın uygulanması hakkındaki “24.04.2004 tarihli ve 25442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ” hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Kendi İmkânlarıyla İş Bulanlar Kimlerdir?

Yurtdışındaki firmalardan, şahsi başvuruları sonucu iş bulan ve bu ülkelerdeki yetkili makamlardan çalışmalarına imkân veren gerekli izni (çalışma, oturma iznini gösteren vize) almış olanlar kendi imkânları ile iş bulan olarak değerlendirilir. Bu kişiler için yurtdışı hizmet sözleşmesi düzenleme zorunluluğu yoktur.

Yurtdışına İşçi Götürmek İsteyen İşverenler veya İşçilerden herhangi Bir Masraf Karşılığı Veya Ücret Talep Edilir mi?

İŞKUR, Yurtdışı İstihdam Hizmetleri kapsamında sunduğu hizmetlerden herhangi bir masraf karşılığı veya ücret talep etmemektedir.

Hizmet Akdinin Uygulanmasından Doğan Anlaşmazlıklar Nerede ve Nasıl Çözülür?

İşçi ve işveren arasındaki hizmet akdinin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların giderilmesi hizmet akdinde gösterilen yetkili mercilerce çözüme kavuşturulur.

25/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile “dava şartı olarak arabuluculuk” ilk kez hukukumuza girmiş olan kurumu kapsamında; “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla yurtdışı istihdam hizmetleri kapsamında ücret alacağı ile ilgili hususlarda söz konusu mekanizmanın işletilmesi gerekmektedir.

Hizmet Akdinin Uygulanmasından Doğan Anlaşmazlıklarda İŞKUR’un Rolü Nedir?

Çalıştırılmak üzere yurtdışına götürülen işçilerin mağdur edildiğine dair resmi makamlardan gelen veya yurt dışına götürmek maksadıyla işçilerden menfaat temin edildiğine dair belgeler mevcut olması durumunda işveren böyle bir mağduriyetin veya menfaat temininin mevcut olmadığını ispat etmedikçe yeni hizmet sözleşmeleri onaylanmamaktadır.

Mahkeme kararlarıyla, işçi simsarlığı ve benzeri nedenlerle ceza alan gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların vekillerinin yurt dışına işçi götürme talepleri kabul edilmemektedir.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Kapsamında İşverenlerin Muhatap Olacağı İdari Para Cezaları Nelerdir?

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri kapsamında 2021 yılı için;

• İzin almadan yurtdışı ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında 5.896.-TL,
• Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere 9.832.-TL,
• Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için 98.341.-TL,
• Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere 1.963.-TL,
• Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına 1.963.-TL

İPC uygulanmaktadır.