Yurtdışı İstihdam

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİZMET VE İŞLEMLER

Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurtdışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri İle İlgili Esaslar

 • Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça il müdürlükleri/hizmet merkezlerince yerine getirilir.
 • Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur.
 • Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.
 • Kuruma intikal eden yurtdışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için il müdürlükleri/hizmet merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.
 • İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

Yurtdışı İşgücü İstemleri

Firmalar, yurtdışı iş gücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurtdışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvururlar.

Firmaların İbraz Edecekleri Belgeler

İşgücü isteminin karşılanması ya da ilan izni için firmaların aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Firmalarından İstenilecek Belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere)

 • Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi.

 • Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

 • Yurtdışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi.
 • .Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge.

 • Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği. Vekâletnamelerde “Kurum nezdinde hizmet akitlerini imzalamaya, ücretleri belirlemeye ve diğer tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.” ibaresinin bulunması gerekir.)

 • Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi.

 

Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenilecek Belgeler

 • Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi.

 • Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

 • Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği. Vekâletnamelerde “Kurum nezdinde hizmet akitlerini imzalamaya, ücretleri belirlemeye ve diğer tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.” ibaresinin bulunması gerekir.)

İşgücü İstemleri İçin İlan İzni Verilmesi

 • Türk Firmalarından İstenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir.

 • Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvurmaları; ayrıca, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir.

 • Verilecek ilan izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle ilgili olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin süresince birden fazla ilan verilebilir.

 • Yayımlanan ilan metni ile firmaların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verdikleri ilan metni arasında farklılıklar olması halinde, firmadan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.

Almanya’ya Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma Kapsamında İşçi Götürülmesi Süreci

1. Kota Tahsis Belgesi Verilmesi
• Kota Başvuru Formu (Sayfanın aşağısında yer alan linklerden edinilebilir.)

• Türkiye de mukim bir firma ile Almanya Federal Cumhuriyeti’nde mukim bir firma arasında, istisna akdine dayanarak, geçici bir iş yapmak üzere imzalanan, alınan işin süresi, işin maliyeti ve işin adresinin açıkça belirtildiği, Türk Konsolosluğundan veya yeminli tercüme bürosundan onaylı iş sözleşmesinin Türkçe çevirisi ile Almanca orijinali (Almanca orijinali, kota tahsisi yapıldıktan sonra fotokopisi alınarak kota ile birlikte firma yetkilisine iade edilir.)

• Firma yetkililerinin noterden onaylı imza sirküleri örneği

• Firmanın kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noterden onaylı örneği (ilk kuruluş gazetesi ve değişiklik olmuşsa son hali)

• Alman firmasının kuruluş kaydını gösterir belgenin yeminli tercüme bürosundan onaylı Türkçe çevirisi, (bu belge, iş alınan Alman firması değişmediği sürece bir defaya mahsusu alınır. Ancak Alman firmasının değişmesi halinde, yeni Alman firmasının kuruluş kaydı ilgili kota dosyasına konulur).

• Farklı aylarda farklı sayılarda işçi götürülecekse adam/ay çalışma planı.

2. Kota Tahsis Belgesi Sonrasında İşçilerin Sevk Edilmesi
Kota tahsis belgesi ile götürülmesi planlanan işçi bilgileri ile Stuttgart Çalışma Kurumuna başvurulur ve her bir işçi için ön çalışma izni alınır.

• Her bir işçi için ön çalışma izni belgesi

• Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli teminatı yatırılan her bir işçi için Türk mevzuatına bağlı kalacaklarını kanıtlayan A/T 1, ihtiyaç duyacakları sağlık yardımlarının karşılanması için de A/T 11 formülerleri (6 aydan uzun görevlendirmeler için A/T 6 formüleri düzenlenecektir)

A/T 11 formüleri düzenlenememesi halinde, düzenlemeye hak kazanıncaya kadar özel sigorta şirketlerine yaptırılacak sağlık sigortasına dair poliçe ile işçinin sigortalılık süresini gösterir SSK’dan alınacak belge aranır. Yaptırılacak hastalık sigortasının, hizmetler bakımından yasal bir Alman hastalık sigortası ile denk olması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.