Aktif İşgücü Hizmetleri

Aktif İşgücü Hizmetleri

Mesleki eğitim kursu nedir?

Mesleki eğitim kursları, İŞKUR’a kayıtlı herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli olamayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Kurslar işverenlerden veya işgücü piyasasından gelen taleplere bağlı olarak açılmaktadır.

Kursların Düzenlenme Amacı Nedir?

Kursların temel amacı; işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Kurs süresi ne kadardır?

Kurs süresi ilgili eğitim modülü ile belirlenmekte olup en fazla 160 gün olarak uygulanabilmektedir. Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırkbeş saat olması gerekir.

Kurslara Katılma Şartları Nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

 • 15 yaşını tamamlamış ve Kurum tarafından belirlenecek üst yaş sınırını aşmamış olmak,

 • Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

 • İŞKUR tarafından aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

 • Emekli olmamak,

 • Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

 • Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

 • Eğitimin başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesine kadar yüklenicinin, konsorsiyum veya iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde konsorsiyum ya da iş ortaklığını oluşturan işyerlerinin çalışanı olmamak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Öğrenci Olanlar Kurslara Katılabilir Mi?

Eğitimlere katılmalarına ve istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığının uygun görülmesi halinde, sadece yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler kurslara katılabilirler.

İşsizlik Ödeneği Alanlar Mesleki Eğitim Kurslarına Katılabilir mi?

İşsizlik ödeneği alan işsizler de asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, kişisel kariyer ve statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı kurslardan ödenekleri kesilmeksizin faydalanabilmektedir.

Hangi Mesleklerde Kurs Düzenlenmektedir?

İşverenlerden veya işgücü piyasasından gelen talepler doğrultusunda işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan her meslekte kurs düzenlenebilmektedir.

Kurslara Katılan Kursiyerlere Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır?

Kursiyerlerin her birine kursa katıldıkları her tam fiili eğitim günü için beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla miktarı Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen kursiyer zaruri gideri ödenmektedir. 

 • - Mesleki eğitim kurslarında günlük 261,57 TL
 • - Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında günlük 425,05 TL
 • - Uçak Bakım Teknisyenliği mesleğinde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 457,75 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.

Cep Harçlıkları Hesabımıza Ne Zaman Yatırılmaktadır?

Ödeme işlemleri kursu düzenleyen il müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Cep harçlığı ödemeleri kurs düzenlenen hizmet sağlayıcı tarafından devam çizelgelerinin il müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra gecikmeksizin gerçekleştirilmektedir.

Kaç Gün Devamsızlık ve Rapor Hakkım Bulunmaktadır? Kursiyerler kurs süresince izin/rapor kullanabilir

Kurslara devam zorunludur. Kurum tarafından kabul edilebilir mazereti olanlara yüklenicinin onayı alınmak şartı ile eğiticiler tarafından izin verilebilir Ancak doktor raporu ile kanıtlanabilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında size verilecek izin süreleri, hangi sebeple olursa olsun toplam kurs süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde kursla ilişiğiniz kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleriniz ise onda birlik izin sürenizden düşülmektedir.

Çalışanlara Yönelik Kurslar Düzenlenmekte Midir?

İstihdamın korunması ve çalışanların mesleki sertifika sahibi yapılması amacı ile çalışmakta oluğunuz işyeri ile kurulacak işbirliği kapsamında kurslar düzenlenebilmektedir. Çalışan kişi, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamak amacıyla çalıştığı işyerinde mesleki eğitim kursu düzenleniyor ise bu eğitimlere de katılabilmektedir. Bu kapsamda düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ödenmez, ancak genel sağlık sigortası primi ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumca karşılanır ve kurs bitirme sertifikası verilir.

Kurslara Nasıl Başvurabilirim?

İŞKUR’a kayıt olmanız halinde internetten ön başvuru yapabilirsiniz. Ön başvurunun ardından il müdürlüğü ile iletişime geçip iş ve meslek danışmanınız ile görüşmeniz gerekmektedir. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kursa katılım şartlarını sağlamanız halinde iş ve meslek danışmanı onayı ile mesleki eğitim kursuna katılım sağlayabilirsiniz.

Kursun Ardından Sertifika veya Belge Alabilir Miyim?

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslarda MYK tarafından belirlenmiş mevzuat çerçevesinde sınav yapılır ve sınavda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilir.

Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslarda ise MEB veya üniversite tarafından sınav yapılır ve sınavda başarılı olanlara MEB veya üniversite tarafından kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilir.

Kurslarına Katılan Kursiyerlerin Uzun Vadeli Sigorta Primleri Yatırılır Mı?

Kurslara katılan kursiyerler adına sadece kısa vadeli sigorta kolları kapsamında genel sağlık sigortası primleri ve iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. Emekliliğe sayılan uzun vadeli sigorta kollarına ait prim ödemesi yapılmamaktadır.

Kursun Ardından İstihdam Edilme İmkânımız Var Mıdır?

Kursa katılan kursiyerlerin en az %60’ının, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün iki katı kadar süre ile istihdam edilmesi gerekmekte olduğundan kurs bitiminin ardından istihdam edilebilirsiniz.

İşbaşı Eğitimi Programının Amacı Nedir?

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İŞ ARAYANLAR İÇİN: İşbaşı Eğitimi Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

 • 15 yaşını tamamlamış olmak,

 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

 • Emekli olmamak,

 • Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

 • Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

 • Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

     Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.

Öğrenciler İşbaşı Eğitim Programından Faydalanabilir mi?

Tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de programa katılabilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programı Süresi Ne Kadardır?

   Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

   Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.

   Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programı Süresince Sigortam Karşılanır mı?

İşbaşı Eğitimi Programın süresince genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta Yatırmam İşbaşı Eğitimi Programına Katılmama Engel Olur mu?

İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programı Süresince Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 719,32 TL, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere 490,45 TL, diğer öğrencilere ise 653,93 TL cep harçlığı ödenmektedir. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından program süresince karşılanmaktadır.

Ödemeler Ne Zaman Yapılır?

Katılımcılara ait devam çizelgelerinin işveren tarafından Kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde ödemeler gerçekleştirilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programından Yararlananlar Tekrar Yararlanabilir mi?

Düzenlenen işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir. Programı tamamlayan kişiler aynı meslekte olmamak koşuluyla ve programlar arasında 9 aylık bekleme süresine uymak şartıyla programdan tekrar yararlanılabilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programına Nasıl Başvuru Yapabilirim?

İŞKUR E-Şube üzerinden program başvurusu yapılabilmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programı Sonrasında İstihdam Süreleri ve Oranları Nedir?

Katılımcıların en az %60’ının 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam edilmesi gerekmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programından Ayrılmak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Programdan ayrılmak isteyen katılımcıların geçerli mazeretlerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir.

İşbaşı Eğitimi Programı Süresince Rapor/İzin Hakkım Var mı?

Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir.

İŞVERENLER İÇİN : İşbaşı Eğitimi Programından Faydalanma Şartları Nelerdir?

 • En az beş sigortalı çalışana sahip olmak,

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak,

 • Katılımcıların en az %60’ını 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

İşbaşı eğitim programı, programın başladığı ayda ve program süresince sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının otuza bölünmesi suretiyle belirlenmek üzere en az beş sigortalıya sahip ve Kuruma kayıtlı olan ve mevzuatta yer alan diğer şartları sağlayan ve belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan işyerlerinde uygulanabilmektedir. Kamu kurumu olmayan, kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan, kısa çalışma ödeneğinden ve ücret garanti fonundan yararlanmayan işverenler programa başvurabilmektedirler.

İşbaşı Eğitimi Programına Nasıl Başvuru Yapılabilir?

İŞKUR E-Şube üzerinden program başvurusu yapılabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programından Faydalanacak Kişi Sayısı Nasıl Belirleniyor?

İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilmektedirler.

Hangi Mesleklerde İşbaşı Eğitimi Programı Düzenlenebilir?

Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilmektedir.

İstihdam Yükümlülüğü Oranı ve Süresi Ne Kadardır?

İstihdam yükümlülüğü kapsamında program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların en az %60’ının 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle  istihdam edilmesi gerekmektedir.

İstihdam Yükümlülüğümü Yerine Getirmezsem Ne Tür Yaptırımlar Uygulanır?

Bu programlar için katılımcılara yapılan tüm ödemelerin istihdam edilmesi gereken katılımcı sayısına bölünmesi ile bulunacak tutarın, yükümlülük kapsamında olmasına rağmen istihdam edilmeyen katılımcı sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutar, program kapsamındaki ilk ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve söz konusu işveren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyle yararlanamaz.

Katılımcı İşbaşı Eğitimi Programından Ayrılırsa İşveren Hakkında Yaptırım Uygulanır mı?

Programın ¼ lük süresi tamamlandıktan sonra katılımcının ayrılması durumunda işverenin istihdam yükümlülüğü doğmuş olacaktır, bu nedenle program başlangıcında verilen istihdam taahhüdünün yerine getirmesi gerekecektir.

Katılımcı İşbaşı Eğitimi Programı Süresince İzin/Rapor Kullanabilir mi?

Geçerli mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, programın onda birlik süresini aşmamak üzere mazeret izni verilebilir. Ayrıca doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni kullanılabilmektedir.

Katılımcılara Ödeme Yapabilir miyim?

Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından ödeme yapılabilmektedir. Aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunmaktadır.

İdari Para Cezaları Fonunda Biriken Kaynaklarla Hangi Alanlarda Proje Düzenlenmektedir?

 • Mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon kursları,

 • Engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe destekleri,

 • Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması projeleri,

 • Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Projeler Hangi Kurumlar Tarafından Değerlendirilmektedir?

Projeler, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşur.

Komisyon Hangi Tarihlerde Toplanır?

Komisyon Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kere toplanır.

Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursları Nasıl Düzenlenmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, başta engellilere yönelik çalışma yapanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kurslarına Katılanlara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

15 yaşını tamamlamış ve en az % 40 engelli raporuna sahip olan engellilerin katıldıkları istihdam garantisiz kurslarda günlük 196,18 TL, istihdam garantili kurslarda ise 261,57 TL cep harçlığı ödenmekte ve kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri karşılanmaktadır.

Engelli Hibe Desteği Nedir?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan tarım ve hayvancılık projeleri karşılığında 300.000 TL’ye kadar, tarım ve hayvancılık haricindeki projeler karşılığında 400.000 TL’ye kadar sağlanan hibe desteğidir. Bir yıl boyunca destek verilen projelerin, destek sonrasında iki yıl devam ettirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Belgelerine Nereden Ulaşılabilir?

Başvuru rehberi ve diğer dokümanlara, www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

Engelli Hibe Desteğine Nasıl Başvuru Yapılmaktadır?

Başvurular, Proje Başvuru Rehberinin Kurum internet sayfasında yayımlanmasının ardından “e-Devlet” üzerinden yapılmaktadır. Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Engelli Hibe Desteği Kapsamında Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde:

          a) Kuruluş işlemleri desteği; işyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20.000TL,

          b) İşletme gideri desteği; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 40.000TL,

          c) Kuruluş (demirbaş) desteği; sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 240.000TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 300.000TL,

Diğer sektörlere ait projelerde:

           a) Kuruluş işlemleri desteği; işyeri kuruluşu için yapılan işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 20.000TL,

           b) İşletme gideri desteği; sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) %60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 80.000TL, (ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla 80.000TL’lik işletme gideri desteği içerisinden en fazla 40.000TL’ye kadar kira desteği verilebilir)

           c) Kuruluş (demirbaş) desteği; sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 300.000TL olmak üzere KDV ve tüm gider kalemleri dâhil en fazla 400.000TL olarak belirlenmiştir.

Engelli Hibe Desteğine Başvuru Yapabilme Şartları Nelerdir?

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendiren çalışabilir durumdaki engelliler proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olmak.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projelerine Nasıl Başvuru Yapılmaktadır?

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmamaktadır.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projelerinde Hangi Tutarda Destek Verilmektedir?

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından iletilen başvuru sonrasında bütçe imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde vergiler dâhil en fazla 240.000TL, diğer sektörlere ait projelerde ise vergiler dâhil en fazla 300.000TL kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş (demirbaş) desteği” verilmektedir.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği Projelerinde Başvuru Yapabilme Şartları Nelerdir?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 • İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Eski hükümlü olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak,
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olmak.

Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler Nedir?

Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesini, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projelerdir.

Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir:

 • Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak araç ve gereçler, diğer alet ve teçhizatlar ile bunları kullanmaya yarayan aparatlar,
 • İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği,
 • Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler.

Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeleri Kimler Sunabilmektedir?

İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) proje sunabilmektedir.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler Nedir?

Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerdir.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeleri Kimler Sunabilmektedir?

İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişilikler (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) proje sunabilmektedir.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projelerin Temel Esasları Nelerdir?

Proje kapsamında engellilere; en az 10 gün süre ile, işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti verilmesi zorunludur.

• Danışmanlık hizmeti verilecek engellilerin İŞKUR’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
• Engelli bireylerin özelliğine, becerilerine ve tercihine göre iş seçmesi, iş ortamına ve sosyal hayata uyumu gibi konularda katkıda bulunmak için hazırlanacak projelerde, mutlaka proje süresi (en az 6 ay, en fazla 12 ay), istihdam taahhüt oranı (en az % 25) ve asgari istihdam süresi (en az 4 ay) ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin bilgileri de (işverenlerce verilmiş istihdam edilecek kişi sayısını gösterir istihdam taahhüdü yazıları) yer almalıdır.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler Kapsamında Ne Tür Destekler Verilmektedir?

Proje kapsamında, Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yapacağı giderleri karşılaması için engelli başına tek sefere mahsus 100TL idari gider, cari yıl için uygulanan aylık brüt asgari ücret tutarında ulaşım gideri (yakıt ve şoför dahil) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunan yardımcı personel için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarı, engelli danışmanı, insan kaynakları uzmanı vb. için aylık asgari ücretin işverene maliyet tutarının %15 fazlası tutarında ödeme yapılmaktadır.

Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler Nelerdir?

Engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkânı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla destek verilen projelerdir.

Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projelerin Temel Esasları Nelerdir?

Projeler; en az beş zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı veya çalışacağı ve çalışanların en az yüzde ellisi engellilerden oluşacak korumalı işyeri statü belgesi alınmış korumalı işyerinin geliştirilmesi için hazırlanmalıdır. Kurulacak işyeri, ilgili mevzuatı gereğince bir işyerinin şubesi olarak da kurulabilir.

Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler Kapsamında Ne Tür Destekler Verilmektedir?

Kuruluş Sermayesi Desteği: Korumalı işyerinin kuruluşu veya kurulan işletmenin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilmektedir. Hibe rakamı en fazla 500 bin TL olabilmektedir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilmektedir. Verilecek desteğin % 40’ı nakit olarak proje sahibi tarafından projeye tahsis edilmelidir.

Engelli Ücret Desteği: Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan Komisyon tarafından desteklenmektedir. Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere başka mevzuatlarda engelli çalışanlara ilişkin ücret desteği veya sigorta prim desteği verilmesi halinde mükerrerliği önlemek amacı ile bu destek tutarları ödenecek ücret desteğinden düşülmektedir.

İşletme Giderleri Desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenmektedir. İşletme gider desteği Proje Başvuru Rehberinde belirlenen kuruluş sermaye desteğinin % 12 si kadar ödenmektedir. Ancak tanınırlık giderinin payı, işletme gideri desteği bütçesinin % 25’ini aşmamalıdır.