Tarımda İş Aracılığı

Tarımda İş  Aracılığı

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Nedir?

İşgücü piyasasında aracılık faaliyeti esas itibarıyla İŞKUR tarafından yapılır. Ancak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarım alanında iş ve işçi bulma aracılık faaliyeti gerekli şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere yetki verilmek suretiyle yapılabilir.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Kimdir?

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmaları için İŞKUR tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere tarımda iş ve işçi bulma aracısı denir.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için aranılan nitelikler nelerdir?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  • En az ilkokul (ilköğretim) mezunu olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Şartları aranmaktadır.

Tarım İş ve İşçi Bulma Aracısı Başvuruları Nereye ve Nasıl Yapılır?

Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılabileceği gibi Kaymakamlık ya da diğer resmi mahalli birimler tarafından tarım aracılarından alınan belgelerin toplu olarak Kuruma gönderilmesi yoluyla da başvuru yapılabilir.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı İzni Kaç Yıl Süreyle Geçerlidir?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni 3 yıl süreyle geçerlidir. Süre bitiminde aracı statüsünü devam ettirmek isteyenler, izin bitiminden önceki bir ay içinde başvurması halinde ve uygun görülmesi halinde üçer yıllık olarak Kurum tarafından yenilenir. (Not: Tarımda iş aracılığı yapan yetkili kişi/kurum sayısını artırmayı desteklemek amacıyla 2023 yılı izin yenileme masraf karşılığı 0 TL belirlenmiştir.)

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı İçin Herhangi Bir Belge Düzenlenir mi?

İzni kabul edilen gerçek/tüzel kişilere “tarımda iş ve işçi bulma aracısı belgesi” düzenlenir.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Çalışma Raporu Nedir ve Hangi Aralıklarla Düzenlenir?

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracıları, yaptıkları çalışmalara ilişkin Kuruma vermekle yükümlü oldukları rapordur. Söz konusu rapor 3 yıllık izin süresi boyunca, her yıl için birer kez  düzenlenir.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı İzni İçin İŞKUR Tarafından Herhangi Bir Masraf Talep Edilmekte midir?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni başvurusu yapılırken Kurum tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen masraf karşılığının, Kurum banka hesabına yatırılması gerekmektedir. (Not: Tarımda iş aracılığı yapan yetkili kişi/kurum sayısını artırmayı desteklemek amacıyla 2023 yılı izin verme ve yenileme masraf karşılığı 0 TL belirlenmiştir.)

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Faaliyetlerinin Denetimi Nasıl ve Kim Tarafından Yapılmaktadır?

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı faaliyetleri Kurum personeli ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılmaktadır. Denetimler tarım işyerlerinde ve gerekli görülmesi halinde bilgi/belge kontrolü yoluyla yapılmaktadır.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Faaliyeti Kapsamında İşçiden Ücret Talep Edebilir mi?

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracıları, aracılık faaliyeti kapsamında iş bulduğu işçilerden ücret talep edemez. Ücret ancak işverenden talep edilebilir. Yapılan denetimlerde iş bulduğu işçilerden ücret aldığı tespit edilen aracıların izin belgeleri iptal edilmektedir.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Faaliyeti Kapsamında Sözleşme Düzenleme Zorunluluğu Var mıdır?

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı faaliyeti kapsamında; ücret ve çalışma koşulları ile karşılıklı yükümlülüklerin aracı, işveren ve işçiler arasında yazılı sözleşmelerle belirlenmesi zorunludur. Aracının olmadığı yerlerde sözleşme işveren ile işçiler arasında imzalanır.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı Faaliyeti Kapsamında Sözleşmelerin Onaylatılması Zorunluluğu Var mıdır?

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı faaliyeti kapsamında; işveren veya aracı düzenlenen sözleşmelerin birer örneğini düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde onaylanmak üzere Kuruma ulaştırmak zorundadır.

Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracıları Hangi Hallerde İdari Para Cezasına (İPC) Muhatap Olmaktadır?

  • Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara (2023 yılı için 59.714,00 TL),
  • Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen aracılara (2023 yılı için 2.974,00 TL)

 idari Para Cezası uygulanır.

Hâlihazırda Kaç Tane Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracısı Faaliyet Yürütmektedir?

Kurum kayıtlarında 2022 sonu itibarıyla aktif statüde 1.804 adet tarımda iş ve işçi bulma aracısı bulunmaktadır.