Kamu İşçi Alım İlanları

Kamu İşçi Alım İlanları

1. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları hangi kapsamda yapılmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının, iş kanunları hükümlerine göre çalıştıracakları sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında İŞKUR aracılığıyla sağlanmaktadır.

2. Hangi kurumlar İŞKUR aracılığıyla kamu işçi alımı yapar?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde bu konu düzenlenmektedir. Maddenin;

 • Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar işçilerini Kurumumuz aracılığı ile işe almaktadır. Bu kapsamdaki işçi alım ilanları İŞKUR internet şubesinin açık iş ilanları bölümünde (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) yayımlanmaktadır.
 • İkinci fıkrada sayılan kapsam dışı kuruluş ve pozisyonlar için yapılacak işçi alım ilanları İŞKUR’a duyuru amacıyla bildirilmektedir. Bu ilanlar İŞKUR internet sitesinde “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları” bölümünde (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/) yayımlanmaktadır.

3. İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçi alımlarına iş arayanlar nasıl başvuru yapabilir?

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayımlanmaktadır. İlanlara başvuru süresi beş gündür. Başvurunun son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda, başvuru süresi takip eden ilk işgünü bitimine kadar uzatılmaktadır.  

İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini;

 1. İŞKUR internet şubesinden https://esube.iskur.gov.tr/
 2. Alo 170 İletişim Hattı üzerinden
 3. En yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek

yapabilir.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak alınacaklarda aranacak genel şartlar nelerdir?

İşçi olarak alınacaklarda;

 • Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla),
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak
 • Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Engelli / eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR’a engelli / eski hükümlü olarak kayıtlı olmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

şartları aranır.

Ayrıca işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilan açılan mesleğin niteliğine göre özel şartlar belirlenebilir.

5. Hangi işverenlerin engelli ve eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan çalıştırma yükümlülüğü bulunmaktadır?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre 50 veya daha fazla (tarım ve orman işletmelerinde 51 veya daha fazla) işçi çalıştıran;

 • Özel sektör işyerleri % 3 engelli,
 • Kamu işyerleri % 4 engelli ile % 2 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan,

işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

6. Engelli ve eski hükümlü kontenjan açığı bulunan işverenlere uygulanan yaptırım nedir?

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için idari para cezası verilir. 2021 yılı için idari para cezası miktarı 4.345.-TL’dir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

7. Eski hükümlü tanımı kapsamına kimler girer?

Eski hükümlü; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren kişileri ifade eder.

8. Eski hükümlü kamu işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR’a eski hükümlü olarak kayıt olmak gerekmekte midir?

Eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için, yetkili makamlardan alınacak belge ile birlikte en yakın İŞKUR birimine müracaat ederek eski hükümlü statüde kayıt yaptırmak gerekmektedir.

9. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların İŞKUR’a kaydı nasıl yapılır?

1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenler en yakın İŞKUR birimine müracaat ederek kayıtlarını yapabilirler.

10. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilirler mi?

Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar;

 • Eski hükümlü ilanlarına,
 • Eski hükümlü çalıştıramayan kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten kurumların terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar için açılmış ilanlarına,

başvuru yapabilirler.

11. Engelli işçi alım ilanlarına kimler başvuru yapabilir? Engelli iş arayanların İŞKUR’a kaydı nasıl yapılır?

Engelli işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için kişilerin İŞKUR’da engelli kaydının bulunması gerekmektedir.

Engelli kaydı için, engelli bireyin ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alacakları tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az yüzde kırk (%40) olduğunu gösterir sağlık kurulu raporunun “aslının” ya da e-devlet üzerinden alınacak barkodlu belgenin en yakın İŞKUR birimine ibraz edilmesi gerekmektedir.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alım ilanlarında ikamet şartı istenilmekte midir?

Yönetmeliğe göre, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana başvuruda ilçe, il veya bölge düzeyinde ikametgâh şartı aranabilir.  Öte yandan, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarınca kamu işçi alım ilanı ulusal düzeyde de açılabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilanlarına yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan yerleşim yeri adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi ilanlarının başvuru süresi içerisinde ikametini ilanın karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Ayrıca, kariyer mesleklerdeki (özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi meslekler) işçi alım ilanları ulusal düzeyde yayınlanır.

13. Kamu işçi alım ilanları ile ilgili diğer önemli hususlar nelerdir?

Aynı kamu kurumunun müracaat tarihleri çakışan ilanlarından sadece birine müracaat edilebilir.

Hem engelli hem de eski hükümlü olanların iş başvuruları iş arayanın tercihi doğrultusunda değerlendirilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında, başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

14. Kamu işçi alımlarında öncelik hakkı nedir?

Kamu işçi ilanlarına başvuruda genel başvuru listesinin yanı sıra, öncelikli başvuru listesi de oluşturulmaktadır.

Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS veya EKPSS puanı olmaksızın başvuru yapabilme imkanı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile başvuru yapabilirler. Genel ve öncelikli başvuru listeleri mevzuatta belirtilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak ilgili kamu kurumuna gönderilir.

15. Kamu işçi alımlarında kimlere öncelikli başvuru hakkı sağlanmaktadır?

Aşağıda belirtilen kişilere kamu ilanlarına başvuruda öncelikli başvuru hakkı tanınmaktadır:

 1. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar. Komutanlık yazısı ve sağlık raporuyla söz konusu öncelik hakkı belgelendirilmelidir.
 2. Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler. Belgenin içeriğinden, terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı nedeniyle takdire layık görüldüğünün anlaşılması ve belgenin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı birliklerde asgari Tugay Komutanı, Kurmay Başkanı ya da bunların vekil veya yardımcıları; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde asgari Alay Komutanı, İl Jandarma Komutanı ya da bunların vekil veya yardımcılarınca imzalanması/onaylanması gerekir.
 3. Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler. Tabii afetler nedeniyle işe göndermede öncelik hakkı tanınması uygulamasının başlatılması ve bu haktan yararlanma süresi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilir ve afetzedeler durumlarını valiliklerden alacakları belgeler ile ispatlar.
 4. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. Bu öncelik hakkı, sadece kamulaştırmayı yapan kuruluşların kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi alım ilanlarına başvuruda geçerlidir. Bu kapsamda öncelikli kayıt yaptıracak kişiler durumlarını, kamulaştırmayı yapan kuruluştan alacakları belge ile belgelendirir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler. Bu öncelik hakkından yararlanacaklar durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kuruluşundan alacakları belge ile belgelendirir ve belgenin içeriğinden kişinin sürekli işçi kadrosunda çalıştığının anlaşılması gerekir.

16. Hangi kamu işçi alım ilanlarına kurayla alım yapılmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının;

 • Ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına,
 • Eğitim düzeyine bakılmaksızın temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanlarına,
 • Eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin işçi alım ilanlarına,

gönderilecek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir.

17. Hangi kamu işçi alım ilanlarına KPSS ve EKPSS puanıyla alım yapılmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının;

 • Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS puanıyla,
 • Ön lisans ve lisans düzeyindeki engelli işçi alım ilanlarına EKPSS puanıyla,

adaylar belirlenmektedir.

Bu durumun istisnası; eğitim düzeyine bakılmaksızın temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetlerindeki işçi alım ilanları ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin işçi alım ilanlarıdır. Bu ilanlara gönderilecek adaylar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmektedir.

18. Sınava (KPSS/EKPSS) tabi kamu işçi alım ilanlarına başvuru için alt puan sınırı kaçtır?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için B grubu kadrolar için en son yapılan geçerli KPSS’den en az 60 puan almak gerekir.

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurulabilmesi için ise KPSS/EKPSS’ye girmiş olmak yeterli olup bunlar için herhangi bir puan barajı aranmamaktadır.

Öncelikliler ise KPSS/EKPSS’ye girmeden durumlarına uygun olan kamu işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmektedir

19. Sınava (KPSS/EKPSS) tabi kamu işçi alım ilanlarına başvuruda hangi KPSS puan türleri kullanılır?

B grubu kadrolar için çift yıllarda yapılmış ve geçerli olan;

 • Lisans mezunları için KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kumunca belirlenen puan türü,
 • Ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır.

Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu tarafından belirlenen geçerli KPSS puan türü kullanılır. Bu mesleklerde açılan kamu işçi alım ilanlarında hem tek hem de çift senedeki KPSS puanı kullanılarak başvuru yapılabilmektedir.

Engelli kamu ilanlarına başvuruda geçerli EKPSS puanları kullanılmaktadır.

Engelli statüsündeki kariyer meslek ilanlarına ise geçerli KPSS puanları ile müracaat edilebilmektedir.

20. KPSS veya EKPSS puanı ile işe yerleşenler aynı puanı tekrar kullanabilir mi?

Daimi işçi olarak yerleşenler aynı KPSS veya EKPSS puanı ile başka kamu işçi alım ilanına başvuramazlar.

21. Sınava (KPSS/EKPSS) tabi kamu ilanlarında aday listeleri nasıl belirlenir?

İŞKUR tarafından önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki açılan kamu ilanlarında;

 1. En yüksek puandan başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı
 2. Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan uygun olanlar arasından, öncelik hak sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,
 3. Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzmanların yardımcı ve stajyerlerine yönelik kamu işçi alım ilanları için, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının beş katı,

kadar aday ayrı listeler hâlinde kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanların tamamı sınava katılır.

Kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, kendisine gönderilen listede yer alan adaylar arasından yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınavla belirler.

22. Kuraya tabi kamu ilanlarında aday listeleri nasıl belirlenir?

Kuraya tabi ilanlarda;

 1. Kurumun gönderdiği ve ilanda belirtilen şartları taşıyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday,
 2. Kurumun gönderdiği ve ilanda belirtilen şartları taşıyan öncelik hakkı ile başvuranların tamamının yer aldığı öncelik listeleri esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday,
 3. Ayrıca, aynı sayıda yedek aday,

ilanı veren kamu kurumu tarafından noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmektedir. Kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, yukarıda belirtilen listelerde yer alan adaylar arasından yapacağı yazılı ve/veya sözlü sınavla belirler.

Kamu kuruluşları kuradan önce adayların şartları taşıyıp taşımadıklarını inceleyerek şartları taşımayanları tutanak altına alarak kuraya almayabilirler.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işçi alım ilanlarında, işe alınacak işçiler herhangi bir sınav yapılmadan sadece noter kurasıyla da belirlenebilmektedir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere ilan şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenebilmektedir.

23. İşçi alacak kuruluşlar sınav duyurusunu nasıl yapar?

Genel olarak sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, ilanı veren kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulmaktadır.

24. Sınav ve işe alım süreci nasıl yürütülmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlemektedir. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılmaktadır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılmaktadır.

Sınavların gerçekleştirilmesi ile işe alım sürecinde uygulanacak diğer usul ve esaslar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen genel çerçeveye aykırı olmamak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmektedir.